Κατηγορίες

Για να μπορεί κάθε ψάρι να συμμετάσχει στην έκθεση και να πάρει βαθμό πρέπει να χωριστούνε κατάλληλα ανά ομάδες. Οι ομάδες αυτές χωρίζουν τα ψαρια με ομοια χαρακτηριστικά. Ανά μεταλλάξεις πτερυγίων, ανά χρώματα και ανά σχέδιο.

 

Έτσι κάθε ψάρι διαγωνίζεται για την πρώτη θέση στην δίκια του κατηγορια και στην δικια τοθ τάξη.

Ένας εκτροφέας πρέπει να μάθει να ξεχωρίζει μεταλλάξεις και να ταξινομεί σωστά τα ψαρια του σε σωστές ατηγοριες.

Ας να δούμε τι κατηγοριες υπάρχουν στις εκθέσεις και συλλόγους εξωτερικού.

Show class + gender • Τάξη + φύλο

Shortfin – Με κοντά πτερύγια
Male – Αρσενικά
Female – Θηλυκά

Longfin – Με μακρύ πτερύγια 
Male – Αρσενικά
Female – Θηλυκά

 

Finnage variety • Είδος πτερυγίων

Shortfin – Με κοντά πτερύγια

Plakat Traditional
Plakat Asymmetrical Plakat Halfmoon
Plakat Symmetrical Plakat Halfmoon
Plakat Doubletail
Plakat Crowntail

Longfin – Με μακρύ πτερύγια 

Veiltail
Halfmoon
Doubletail
Crowntail

Special classes Form & Variations • Ειδικές τάξεις Σχήματος & άλλες Παραλλαγές 

 

 

Class Color • Κατηγορία Χρώματος:

Unicolor Darkbody – Μονόχρωμα με σκούρο σώμα
Unicolor Lightbody – Μονόχρωμα με ανοικτό σώμα
Bicolor – Δίχρωμα
Marble – Μάρμαρο
Grizzle – Grizzle
Banded – Διαφορετικό χρώμα στις άκρες
Multicolor – Πολύχρωμα
AOC (All Other Colors) – Όλοι άλλοι χρωματισμοί